Устав

Устав

на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“Български Автомобилен Съюз”

 

І. Общи разпоредби
Чл. 1 Структура

(1) Настоящият Устав създава структурата на Сдружение “Български Автомобилен Съюз”, наричано оттук нататък Сдружението, учредено като юридическо лице с нестопанска цел, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Органи на Сдружението са:

(а) Общо събрание;

(б) Управителен съвет;

(в) Контролен съвет.

Чл. 2 Име, седалище и адрес

(1) Името на Сдружението е “Български Автомобилен Съюз”. На латиница името се изписва така: “Bulgarian Automobile Union”.

(2) Седалището на Сдружението е в гр. София.

(3) Адресът на Сдружението е в град София

(4) Пълното или съкратено наименование на Сдружението, седалището, адресът на управлението и БУЛСТАТ номерът му се поставят върху всички документи и издания на Сдружението.

Чл. 3 Срок Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ІІ. Цели и дейност
Чл. 4 Обществена полза Сдружението се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 5 Цели

 1. Да спомага за развитието на транспорта, транспортните технологии и инфраструктурата;
 2. Да работи за обединяване и правна защита на шофьорите и собствениците на МПС; 3.      Да сътрудничи с държавни органи при изготвянето на закони и подзаконови актове, касаещи МПС и правилата за движение по пътищата;
 3. Да подпомага изграждането и приобщаването на клубове по интереси в областта на транспорта;
 4. Да работи за опазване на околната среда и екологичното рециклиране на МПС;
 5. Да спомага за изграждане и приобщаване на сервизни и технически центрове.
 6. Изграждане и приобщаване на учебни центрове за обучение на водачи и на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и ППС.

Чл. 6 Предмет на Дейност

Средствата за постигане на целите на Сдружението са:

 1. Организиране курсове за обучение и квалификация на шофьори
 2. Провеждане на семинари, обсъждания, дебати, пресконферениции и други публични форуми;
 3. Публикуване на архиви, анализи, доклади и други документи;
 4. Провеждане на публични кампании;
 5. Организиране и провеждане на обучителни кампании;
 6. Сътрудничество с местни и чуждестранни публични органи и организации.
 7. Изграждане и експлоатация на автосервизни бази и центрове
 8. Изграждане и експлоатация на полигони за обучение на водачи и на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и ППС.

Чл. 7 Предмет на стопанска дейност

(1) За постигане на своите цели, Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с изброените в чл. 5 Цели.

(2) Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са:

 1. изготвянето на платени анализи, изследвания и проучвания, както и осъществяването на издателска дейност, свързана с целите на сдружението;
 2. платени обучения, семинари и др. подобни форуми, свързани с целите на сдружението; 3. публични, застъпнически, рекламни и ПР кампании, свързани с целите на сдружението; 4. провеждането на курсове за обучения и квалификация на шофьори;
 3. осъществяване на всякаква друга незабранена от българското законодателство стопанска дейност, която е допълнителна и свързана с основния предмет на дейност на Сдружението.

Чл. 8 Имущество

(1) Имуществото на Сдружението се състои от:

а) членски внос;

б) дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и юридически лица;

в) договори с държавни органи или с многостранни или двустранни международни организации;

г) доходи от имуществото на Сдружението и от съвместни или самостоятелни дейности, целящи гарантирането на устойчивостта на Сдружението и постигането на целите определени в чл. 5 по-горе.

д) други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона.

(2) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална и друга собственост.

(3) Всички дарения, грантове и завещания ще бъдат отбелязвани в специален регистър и волята на дарителя ще бъде уважавана.

Чл. 9 Имуществени вноски на членовете Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Управителния съвет, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

ІІІ. Членство
Чл. 11 Право на членство Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да съдействат за постигане на целите му.

Чл. 12 видове членство

(1) Членството в Сдружението бива редовно и асоциирано.

(2) Асоциираните членове имат право да присъстват на заседанията на Общото събрание, да бъдат информирани за дейността на Сдружението, както и да се ползват от материалната база на Сдружението.

(3) Асоциираните членове нямат право на глас в Общото събрание, нямат право да бъдат избирани в управителните и контролни органи на Сдружението, както и не дължат заплащането на членски внос.

(4) Асоциираните членове са длъжни да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите и предмета на дейност на Сдружението или уронват неговия престиж.

(5) Асоциираното членство се придобива по реда на чл. 13 от настоящия Устав и се прекратява по реда на чл. 15 от същия.

Чл. 13 Придобиване на членство

(1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът за член подава молба в писмена или електронна форма до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

(3) Управителният съвет на Сдружението разглежда молбата в двуседмичен срок и взема решение за приемане/ неприемане на член с обикновено мнозинство. Датата на неговото решение се приема за дата на придобиване на членството.

(4) Учредителите на Сдружението са негови членове по силата на учредяването.

Чл. 14 Права и задължения на редовните членове

(1) Редовните членове на сдружението имат следните права:

 1. Да участват в управлението на сдружението;
 2. Да бъдат информирани за неговата дейност;
 3. Да осъществяват контрол върху работата на Сдружението и органите на управление
 4. Да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или на такива, възложени с решение на органите на сдружението;
 5. Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

(2) Редовните членове на сдружението са длъжни:

 1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на органите на Сдружението;
 2. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му; 3. Да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да се въздържат от извършване действия или бездействия, които противоречат на целите му или уронват престижа му;
 3. Да внасят в срок членския си внос или имуществени вноски, в случай че такива бъдат предвидени.

(3) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на юридическо лице – член на сдружението.

(4) За задълженията на Сдружението неговите редовни членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 15 Прекратяване на членство

(1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
 2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическата личност на член на Сдружението;
 3. С изключване;
 4. С прекратяване на сдружението;
 5. При отпадане поради невнасяне на установения членски внос или имуществени вноски, както и при системно неучастие в дейността на Сдружението.

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

 1. Нарушава предвидените в чл.14, респективно чл. 12 (4) задължения.
 2. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(3) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Управителния съвет, когато член на Сдружението:

 1. Не е внесъл или е просрочил 12 последователни вноски по членския си внос;
 2. Е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от три последователни заседания на Общото събрание.

(4) Основанията по ал. 4 се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

(5) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски и членски внос. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски или членски внос за периода на членството му.

ІV. Органи
Чл. 16 Общо събрание на Сдружението

(1) Общото събрание на Сдружението е върховният орган на Сдружението и се състои от всички членове на Сдружението.

(2) Юридическите лица участват в Събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Всеки член има право на един глас при вземане на решения от Общото събрание.

Чл. 17 Конфликт на интереси Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

 1. Него/нея или негов/а роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
 2. Юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 18 Правомощия на Общото събрание на Сдружението:

а) изменя и допълва Устава на Сдружението;

б) избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

в) избира и освобождава членовете на Контролния съвет;

г) взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

д) приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

е) приема бюджета на Сдружението;

ж) приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет;

з) отменя решенията на другите органи на Сдружението, когато те противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

Чл. 19 Ред за дейност и взимане на решения от Общото събрание

(1) Общото събрание на Сдружението взима решения чрез провеждането на заседания поне веднъж годишно.

(2) Общото събрание на Сдружението се свиква от Управителния съвет, или от Председателят на Общото събрание, или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението с едноседмично предизвестие преди датата, за която е предвидено провеждането на заседанието, отправена до УС. Ако в двуседмичен срок от уведомяването на Управителния съвет с искането за свикване на събрание, той не го изпълни, всеки един от тях може писмено да поиска от съда по седалище на Сдружението да свика Общото събрание.

(3)  Общото събрание на Сдружението се свиква, чрез писмена покана,съдържаща дневния ред на заседанието, датата, часа, мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква, чрез обнародването й в Държавен вестник и/или национален ежедневник, в срок не по-късно от 1 (един) месец преди датата на Общото събрание.

(4) До 5 (пет) дни от изпращането на поканата по предходната алинея писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

(5) Заседанията са законни, ако на тях присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по- късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители и се прилага към протокола за него

(6) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство / 50 % + 1 глас/ от присъстващите. Решенията по чл. 18 б. а) и в) се вземат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите, както и други решения, посочени в Устава..

(7) На всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващият събранието и протоколчика. Съставя се също така и списък на присъстващите на събранието членове, който става неразделна част от протокола на заседанието. Протоколът и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в протоколна книга. Всеки член, присъствал на събранието има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите от него решения в протокола.

(8) Председателят на Общото събрание ръководи заседанията на Общото събрание на Сдружението. Ако Председателят не присъства, заседанията се ръководят от избран друг член на Сдружението.

Чл. 20 Председател на Общото събрание

(1) Общото събрание избира измежду членовете на Сдружението свой Председател. Първият Председател на Общото събрание се избира от Учредителите.

(2) За Председател може да бъде избрано лице, което не е член на УС или на КС.

(3)  Председателят на Общото събрание:

 1. има правото да свиква Общото събрание;
 2. организира провеждането и ръководи заседанията на Общото събрание;
 3. представлява Сдружението пред трети лица, заедно и поотделно с Председателят на УС.

Чл. 21 Управителен съвет

(1) Управителният съвет се състои от най- малко 3 лица – членове на Сдружението. Членове, които са юридически лица, могат да посочат за членове на Управителния съвет лица, нечленуващи в Сдружението.

(2) Управителния съвет се избира за срок от 5 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

(3) По решение на Общото събрание, правомощията на Управителния съвет могат да бъдат изпълнявани от едно лице, избрано от Общото събрание.

(4) Управителният съвет избира от своя състав Председател на Управителния съвет. Първият Председател на УС се избира от Учредителите.

Чл. 22 Ред за дейност на Управителния съвет

(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя му не по-рядко от един път на два месеца или по писмено искане на всеки един от членовете му. Ако Председателят не свика Управителния съвет в 7-дневен срок, то може да бъде свикано от всеки един от членовете му.

(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от избран друг член от неговия състав.

(3) Управителният съвет взима решения на заседания, на които присъстват повече от половината от членовете му.

(4) Управителният съвет взима решение с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 23 т. 2 и 3 – с мнозинство от всичките членове.

(5) Управителният съвет може да взема решения и без да провежда заседание, ако протоколът, удостоверяващ взетото решение/я бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 23 Правомощия на Управителния съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. определя реда и организира извършването на общественополезната дейност на сдружението и носи отговорност за това;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението, при спазване на разпоредбите на настоящия Устав;
 4. променя адреса на управление на Сдружението;
 5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението;
 6. подготвя и внася в Общото събрание ежегоден отчет за дейността си;
 7. приема правила за работата си;
 8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 9. приема и изключва членове на Сдружението;

10.взема решение за участие в други организации;

11.взема решение за откриване и закриване на клонове;

12.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са в компетентността на друг орган на Сдружението.

13.в извънредни случаи по преценка на Председателя на УС или на Председателя на ОС може да се освобождават и назначават членове на Управителния съвет, както и да се разширява или намалява броя на членовете на УС.

Чл. 24 Отговорност на членовете на Управителния съвет Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи интересите и имуществото на Сдружението.

Чл. 25 Председателят на Управителния съвет:

 1. представлява Сдружението пред трети лица, заедно и поотделно с Председателят на ОС;
 2. сключва трудови договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на Сдружението;
 3. свиква и организира провеждането на заседанията на Управителния съвет на Сдружението;
 4. ръководи заседанията на Управителния съвет;
 5. изпълнява други задължения, възложени му по решение на Управителния съвет.

Чл. 26 Контролен съвет

(1) Контролният съвет се състои от трима членове, избрани от Общото събрание.

(2) За член на Контролния съвет може да бъде избран член на Сдружението, който не е член на УС и който не се намира в родствена връзка по пряка линия без ограничения или по съребрена линия до четвърта степен с членове на УС или с друг член на Контролния съвет.

(3) Контролният съвет:

 1. Извършва ревизия на доклада на Управителния съвет
 2. Извършва контрол на дейността на Председателя на УС и на Управителния съвет.
 3. Извършва контрол по дейността и изпълнението на задачите на клоновете на Сдружението.

(4) Доклада от извършените за годината ревизии се предоставя на Общото събрание чрез Председателят на Общото събрание.

V.Представителство
Чл. 27 Сдружението се представлява от Председателят на ОС и от Председателя на УС, заедно и поотделно.

VI . Клонове
Чл. 28 С решение на Общото събрание Сдружението може да открива и закрива клонове извън населенето място където се намира неговото седалище.

Чл. 29 Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 30 Управителят на клона не се ползват с предимство при избор на Управителен съвет.

Чл. 31 Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред УС, чрез Председателят на УС отчет за дейността на клона и разходваните средства. Книги на сдружението

Чл. 32

(1) Председателите на Общото събрание, съответно на Управителния съвет отговарят за редовното водене на книги с протоколите от заседанията на Общото събрание, съответно на Управителния съвет. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води регистър на членовете си, в който се записват имената и адресите на всички членове.

(3) Сдружението води книга на дарителите. VІII. Прекратяване

Чл. 33 (1) Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание на сдружението.
 2. по решение на съда по седалище на Сдружението, в случаите, предвидени в закона.

 

IX . Ликвидация

 

Чл. 34.

(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от Общото събрание лице – ликвидатор.

(3) Имуществото след удовлетворяване на кредиторите, по решение на Общото събрание се предоставя на нестопанска организация със сходен предмет на дейност, за да бъде използвано за постигане на близки нестопански цели.

(4) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на:

 1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. Съпрузите на лицата по т. 1-3;
 5. Роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

¤ 1. Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ТБългарски Автомобилен СъюзУ , състояло се в гр. София.

¤ 2. Настоящият Устав е изменен и допълнен от редовно Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ТБългарски Автомобилен СъюзУ , състояло се в гр. София на 19.01.2012 г.

¤ 3.За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

 

 

Нашата Мисия

Ние, членовете на Българския автомобилен съюз създадохме това сдружение, за да съдействаме:

- за правната защита на шофьорите и собствениците на МПС,
- за развитието на транспорта, транспортните технологии и инфраструктурата,
- за изграждането и приобщаването на клубове по интереси в областта на МПС и Транспорта,
- за опазване на околната среда и екологичното рециклиране на МПС,
- за изграждане и приобщаване на сервизни и технически центрове.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ. ЕЛА И ПОМОГНИ!

  [anr_nocaptcha size:20 g-recaptcha-response ]

  Асоциираното членство е напълно безплатно.